Darbo vietoje

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos kilmës, milteliø daþø arba smulkiø angliø dulkiø oro apdulkinimas gali bûti labai didelis, daþnai dël labai stipraus sprogimo pavojaus. Remiantis tyrimais, ðiandien sparèios sprogimo prieþastys yra daug greita maþø þiedadulkiø grûdø koncentracija. Þiedadulkiø uþdegimo ðaltinis gali bûti ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninis kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Siekiant apsaugoti nuo sprogimo, reikëtø naudoti ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, rinkoje vis dar yra daug profesionaliø kompanijø, kurios labai vertina didelës vertës árenginius, todël neturëtø kilti dideliø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosNorint, kad seni dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiai bûtø itin efektyvûs, reikia naudoti specialø siurbiamàjá purkðtukà, vietiná iðmetimà (savarankiðkø ginklø pavidalu ir gaubtus, esanèius kuo arèiau tarðos iðleidimo vietø. Bûtina prisiminti pliusà ir uþtikrinti, kad visi dulkiø klasteriai visuomet bûtø kruopðèiai paðalinti, kad dulkës vël negalëtø nusistovëti. Svarbus klausimas yra visiðkas ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Formuose, kai dulkës dedamos á salës þemæ, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionaliems ATEX árenginiams reikalingas tinkamesnis áþeminimas ir, svarbiausia, jie negali kaupti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jis gali gauti kibirkðtá. Iðtraukiamieji kanalai bûtinai turi bûti uþpildyti 2–3 mm sieneliø storiu.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiDabartinëse vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms gresia pavojus, verta naudoti ventiliatorius ir filtrus su tinkama apsauga nuo sprogimo pagal naujausià ATEX informacijà. Sprogimui atsparûs filtrai turëtø bûti specialios sprogimo plokðtës. Atsiþvelgiant á jø poreikius, jie gali bûti vienas ar keli. Atliekant dulkiø sprogimà ATEX árenginyje, membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, dël kuriø filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai turëtø bûti árengti konkreèioje kibirkðtinio gesinimo sistemoje, esanèioje moderniose gaisro gesinimo sistemose. Daugiau apie þmoniø ventiliacijos kanalus, kurie yra pristatomi á filtrà, turi bûti sumontuoti atbuliniai voþtuvai, kurie puikiai uþkirstø kelià liepsnos plitimui paèiame árenginyje, kai filtruose yra pavojingo smulkiø dulkiø sprogimo.

https://neoproduct.eu/lt/hallu-motion-veiksmingas-budas-atsikratyti-haluks-be-chirurgijos/

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra stipriausi ir plaèiausiai naudojami ávairiø prietaisø apsaugos nuo sprogimo padariniai. Sprogimo slopinimo sistemos daþniausiai pateikiamos ið profesionalaus HRD cilindro, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliø ir profesionalaus valdymo centro. Svarbi sistemos uþduotis yra nedelsiant atpaþinti sprogimà pagrindiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio problema slopina pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniams ATEX árenginiams bûdingi labai artimi reakcijos laikai. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo gali visiðkai uþtrûkti tik tûkstantis sekundës.