Dailides personalo mokymas

Ápareigojimas turëti kasà vis dar uþdirba labai daug asmenø, vykdanèiø individualià veiklà. Kasmet ið ðio tikslo paðalinama maþiau þmoniø. Finansiniø fondø rûðys yra ribotos. Norëdami pasirinkti tinkamiausià tam tikram darbui, verta suprasti, kaip jie skiriasi. Tarp kasos aparatø pasirenkate:

1. Vienos vietos kasos aparatai - tai didþiausia kasos aparatø grupë. Tada yra akivaizdþiausias, labiausiai paplitæs þurnaluose, kuriø funkcionalumas yra ribotas. Jø pranaðumas yra santykinai maþas mokestis ir lengvas valdymas. Kai kuriems modeliams galima prijungti iðoriná árenginá, pvz., Kompiuterá. Taèiau tai retai pasitaiko dël to, kad tam tikriems tokiø kasos aparatø pavyzdþiams buvo padaryta þala specializuotai programinei árangai.

2. Neðiojamas kasos aparatas mobilusis kasos aparatas. Jo maþas dydis leidþia ájungti net moters rankinæ. Jø lengvas svoris leidþia lengvai patirti jà kitose vietose. Tokie kasos aparatai yra daug patvarios baterijos, todël jie gali daugelá valandø gaminti elektros energijà. Unikalios techninës savybës daro mobiløjá kasos aparatà puikiai tinkamu, kai skaitykite viduje ir fone, naudojant nedidelæ erdvæ. Daþniausias ðiame segmente pasirinktas pavyzdys yra „mob.

3. Kompiuteriniai kasos aparatai - moderniausias kasos aparatø tipas. Jie prijungia kompiuterá prie fiskalinio spausdintuvo. Kaip bebûtø, spausdintuvas negali tinkamai veikti, neprisijungæs prie kompiuterio. Su juo susieta sukuria kitoká kasos aparato modelá. Jo veikimui patartina ádiegti specializuotà kompiuterinæ programinæ árangà. Nepaisant tokiø reikalavimø, tai sukuria daugiau galimybiø, tai yra naudingiausias tokiø kasø tipas. Prie jo gali bûti prijungti iðoriniai árenginiai. Jis sukuria didþiausià aptarnavimo komfortà ir yra giliai iðbandytas didesnëse institucijose, kur judëjimas yra labai stiprus. Kompiuteryje pateiktos ataskaitos yra tikslesnës uþ nemokamus kasos aparatus.

4. Sisteminiai kasos aparatai - jie gali atlikti statybas kompiuteriais ir kitais kasos aparatais, todël jie gerai kaupiasi didelëse prekybos vietose. Jie yra suderinami su kitais prietaisais, pvz., Su brûkðninio kodo skaitytuvu arba skalë. Toks sprendimas pagreitina þmogaus aptarnavimà ir sukuria didesná aptarnavimo komfortà.