Brukdninio kodo skaitytuvas id interneto

POS sistema („Point of Sale“ - tai palyginimas vienas su kitu trumpu atitinkamø prietaisø deriniu, kuris yra speciali programinë áranga, kurià sudaro savo degalinë, pvz., Kasos aparatas. Ðis metodas kontroliuoja ir suteikia svarbiausià informacijà, pvz., Mokëjimo bûdà, vartotojo vardà, papildomai jo NIP numerá, ávykdytos operacijos vietà ir produkto ámonæ kartu su kainos ir PVM mokesèiu.

POS operacijos suvokiamos naudojant ávairius árenginius. Jie suteikia paskutiniams kitiems fiskaliniai spausdintuvai, brûkðniniø kodø skaitytuvai, POS spausdintuvai (iðankstinës sàskaitos ir magnetiniø korteliø skaitytuvai. Tokios pozicijos ðiuo metu praktiðkai taikomos prekëms, kurios registruoja produktø pardavimà ar pagalbà masës priemonëje. Su tuo susijusá klausimà reglamentuoja finansø ministro ásakymai ir atitinkami ástatymai.Specialistai rengia POS sistemas, pritaikytas individualiø árenginiø poreikiams. Prieð ðià veiklà vyksta pokalbis telefonu arba gyvas, kurio metu pateikiami lûkesèiai, kaip ji turëtø veikti. Paprastai tai daroma prieð investuojant. Elektros instaliacijos vieta ir kasos pozicijos jau naudojamos.POS sistemos yra pastatytos antrojo tipo maitinimo ir komercinëse patalpose, pvz., Restoranuose, parduotuvëse, baruose, klubuose, klientø aptarnavimo vietose (paðto skyriuose, biuruose ir kt.Tinkamas ðio plano taikymas ámonëje ar ástaigoje visapusiðkai palengvina duomenø perdavimà tarp kliento ir personalo bei savininko. Iki. Eksperimentai, atliekami procentais, padidina efektyvaus duomenø perdavimo rezultatus, net 60%, o klientø aptarnavimo greitis padidëja apie 25%, operacijos greièiau realizuojamos.Taktiliø POS sistemø naudojimas ámonëje palengvina darbà ir yra graþus. Taip pat ilgesná laikà galite kontroliuoti jo efektyvumà ir pelningumà.