Avarinis apdvietimas sandelyje

Kai dabar svarbu paþymëti, kad bûtø galima ásivaizduoti kitus dalykus, kuriø að neturëèiau susisiekti su elektros energija. Taèiau, kaip þinote, kartais jis jungia tolimus gedimus, virðátampius ar techninës prieþiûros darbus, todël atsitinka, kad trûksta elektros energijos tiekimo. Taèiau tokia proga verta pasirengti, ypaè jei vadovaujasi vieðàja ástaiga. Taigi avarinis apðvietimas yra labai bûtinas, kurá galima apdoroti tolimuose prekybos centruose, automobiliø dileriuose ar daugelyje daugelio naujøjø teatrø.

Be to, kad toks apðvietimas yra papildomas ðviesos ðaltinis, jis vaidina vis svarbesná vaidmená. Bûtent labai daþnai konsultuojamasi dël naujø bûdø koridoriø, einanèiø á avarinius iðëjimus. Jø dëka bet kokio pavojaus atveju, pavyzdþiui, susijusio su ugnimi, galite saugiai iðspræsti tam tikro objekto sprendimus, neatsiþvelgiant á tai, kaip visa apimtis yra tinkamo dydþio. Verta investuoti á toká poþiûrá, nes jo dëka svarbu pasidalinti tuo, kad, kilus sunkumams dël elektros energijos srauto, þmonës, ieðkantys namø, nebus panikà.

Esant tokiam apðvietimui, svarbu juos gerai iðdëstyti taip, kad, jei norite juos naudoti, nenaudokite aiðkaus skirtumo tarp pagrindinio apðvietimo ir tos paèios avarijos. Svarbu taip pat sumaniai nustatyti techninius avariniø þibintø parametrus, kad jie kuo greièiau bûtø sëkmingi, kaip koridoriuose ir tamsoje. Toks apðvietimas kiekviename ið jø surenkamas uþ objekto, kur energijos tiekimo trûkumas yra ypaè iðsamus ir neleidþia atlikti tam tikram objektui bûdingø darbø.

Svarbus bus pasirenkant avarinio apðvietimo tipà, turint omenyje, kad viso pastato koridoriai yra skirtingi, o sienos turi skirtingà aukðtá. Parduodami galite rasti tuos, kurie yra skirti staèiakampio formos gaubtui, arba tuos, kurie yra su visais dangèiais. Tam, kad tokia ðviesa bûtø gerai matoma þmonëms, norintiems iðeiti ið konkretaus objekto, jie yra siûlomi kartu su sveikomis piktogramomis, ant kuriø rodoma rodyklë, rodanti kryptá, kurioje reikia eiti á konkretaus objekto sprendimus.