Arangos nuoma

„BagProject“ yra elektroninës prekybos parduotuvë, kurioje siûlomi transporto veþimëliai, prekybos stalai, bagaþo dëklai, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami produktai yra pagaminti ið tobuliausiø medþiagø bûklës. Jø paslauga yra funkcionali ir paprasta. „BagProject“ gali iðsiskirti kvalifikuotø specialistø komanda. Bûtent dël jø poreikio pardavimui naudingi daiktai dþiugina modernumu ir puikiu naudojimo patogumu. Siûlomi veþimëliai, lagaminai ar stalai pasiþymi aukðtu atsparumu. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, pristatymas garantuojamas nemokamai. Mokant banko pavedimu, PLN 13 kaina yra 12 PLN. Visas rezervacijas iðspræs ámonës darbuotojai. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite skambinti nuo 9 iki 16. BagProject turi skaidrià paieðkos sistemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Kolekcijoje parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Auksas, skirtas dideliems produktams veþti, kuriø svoris iki keliø deðimèiø kilogramø. Jie turi individualius naudotojus, turistus ar verslininkus. Internetinë parduotuvë taip pat parduoda patvarias baziniø lenteles, kad parduotø prekes turgus. Neðiojami, sulankstyti gerai, jie yra metai. Parduodami puikûs ávairiø dydþiø, spalvø ar stiliø turistø krepðiai. Ðiuo tikslu daugelio spalvø pirkiniø krepðiai perkeliami kartu su pirkiniø veþimëliais. Platus patraukliø standartø ir spalvø pasirinkimas. BagProject taip pat siûlo tvirtas laisvalaikio kuprines didelëms kelioniø kelionëms. Jie taip pat yra aukðti trumpoms kelionëms á centrus. Parduotuvë garantuoja individualø poþiûrá á kiekvienà vartotojà ir platø profesionalumà.

Patikrinkite: veþimëlis