Apsaugos nuo sprogimo sistema ex

Pagrindinis ES ATEX direktyvos tikslas - sumaþinti rizikà, kad prietaisas bus naudojamas sprogioje aplinkoje. Árenginiø naudojimas tokioje erdvëje gali prisidëti prie sprogimo, todël jau yra labai svarbus pavojus.Prietaisai, galintys veikti tokioje erdvëje, per jø struktûrà ir per medþiagas, ið kuriø jie yra pastatyti, turëtø atlikti atitinkamus reikalavimus.

Dulkiø surinktuvai yra patiekalai, naudojami bet kurioje pramonës srityje, kur jûs turite iðvalyti orà nuo bet kokiø dulkiø po gamybos. Dël jø naudojimo jie daþnai dirba fone, kuriam gresia sprogimai. Ir tokios priemonës gaminamos pagal kiekvienà direktyvà.„Atex“ dulkiø surinktuvas nëra toks naujas kaip dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal svarbius ES standartus ir atsparus sprogimui.Platus dulkiø surinkëjø asortimentas leidþia kiekvienam vartotojui pasirinkti reikiamà árangà mûsø reikalams. Moduliniai filtrai tiekiami á medienos ir baldø sferas, dulkiø surinktuvai jungiasi prie senø ir silpnø dulkiø, dulkiø surinkimo kolektoriai atitinka jø taikymà pramoniniame filtravime, esant maþai skysèiø koncentracijai.Dulkiø kolektoriai su jø dydþiu taip pat yra labai skirtingi, vidutinis ir maþas yra tikri, o antroji yra pilna dideliø prietaisø, kurie nuolat yra salëje su ilgomis rankovëmis.Nauji ATEX árenginiai yra, pavyzdþiui, Eko-Filtr filtrø dulkiø surinkëjas, kuris gali bûti modulinë konstrukcija, daugiafunkcinis, nes þiemos sezonu cirkuliuojanèiu oru bûtina á ðiltà orà patekti á ðiltà orà.Tokie pasiûlymai yra labai populiarûs rinkoje, o prietaisai, pvz., Dulkiø surinkëjai, yra labai pageidaujami árenginiai visose gamybos ámonëse, padeda iðlaikyti ðvarà, sklandþiai ir þemai ðvarûs, suteikti saulëtà ir vësià orà ir visiðkai nekelia grësmës þmoniø sveikatai ir gyvenimui.Sukurtos nuo sprogimo prevencijos temos yra saugûs prietaisai, jie yra sveiki ir padeda aplinkai.Ðiø prietaisø valymo metodai yra suslëgtas oras arba vibracinis mechanizmas, abu metodai gerai veikia.Dulkiø surinkëjai ðvarûs ir butai su cheminiu turiniu.