Anglo kalbos mokytojas thaliasis kalnas

XXI a. Yra puikus tolimojo vertimo paklausos vystymasis. Tuo paèiu metu neámanoma bûti abejingais tuo, kad programinës árangos vieta ðiuo metu vaidina svarbø vaidmená. Kas yra ðiame þodyje?

Veiksmai, skirti tam tikram produktui pritaikyti prie Lenkijos rinkos, kuri, be kita ko, apima: programinës árangos vertimas, taigi ir sumanus straipsniø ir programinës árangos dokumentø vertimas á konkreèià kalbà ir papildomas pritaikymas prie paskutinës kalbos. Jame dëmesys sutelkiamas á tokius vaidmenis, kaip datø formato koregavimas ar raidþiø rûðiavimas abëcëlëje.Profesionaliam programinës árangos lokalizavimui reikalingi IT terminologijos specialistai, programuotojai ir inþinieriai. Kalbø mokëjimas yra susijæs su mokymusi ir ágûdþiais, susijusiais su ERP, SCM, CRM sistemomis, màstymo ir gamybos programomis arba bankø programomis. Patikima vieta pereina prie galimybiø pasiekti programinæ árangà á uþsienio aikðtæ ir tai gali reikðmingai paversti visà ámonës sëkmæ.Produkto pristatymas á pasaulinius pardavimus taip pat yra maiðomas su produktø internacionalizacija. Taigi, kaip tai skiriasi nuo vietos?Internacionalizacija paprasèiausiai yra gaminiø pritaikymas potencialiø pirkëjø sàlygomis, neatsiþvelgiant á skirtingas vietines ypatybes, kai vieta pirmiausia nustoja perduoti konkreèiø rinkø tvarkà, sprendþia daþnus tam tikros vietovës poreikius. Vadinasi, ði vieta yra papildomai atliekama visame rinkoje, o vienà kartà tam tikram produktui internacionalizuojama. Taèiau abu procesai auga, o su dideliais pasauliniø rinkø veiklos planais - verta apsvarstyti abiejø taikymà.Yra priklausomybë tarp vietos ir internacionalizacijos, á kurià reikia atsiþvelgti atliekant ðiuos procesus. Prieð pradedant vietà, internacionalizacija turëtø baigtis. Verta prisiminti, nes gerai atliktas internacionalizavimas þymiai sumaþina laikà, reikalingà vietai, kuri pratæsia laikotarpá, kurá galima iðleisti medþiagai rinkoje. Ðis þaidimas, gerai vykdomas internacionalizavimas, tikrai duoda teigiamà prekiø ávedimà á tikslines muges, be rizikos apdoroti programinæ árangà po iðëjimo ið vietos.Patikima programinës árangos lokalizacija, kuri yra ámonës sëkmës rezultatas.