Akvariumas su led apdvietimu

LED avarinis apðvietimas vieðuosiuose pastatuose, þinomas kaip prieðgaisrinës saugos sistemos elementas, turi atlikti kelis reikalavimus, kuriø turiná taip pat reglamentuoja reglamentai, taip pat kiekius, susijusius su ugnimi ir apðvietimu. Ðios taisyklës apibrëþia specifinius prietaisø ir árangos parametrus, iðnagrinëja evakuacijos þenklø iðdëstymo vaidmenis, kurie turëtø bûti suplanuoti tinkamai parengtame avarinio apðvietimo árenginyje, taèiau netgi inþinieriai ðiuo atveju sukelia klaidø, o viena ið pakartotiniø klaidø projektuojant apðvietimo sistemà Avarinis ðviesos diodas gali bûti pakeistas:

nëra skaièiavimø dël numatomo avarinio apðvietimo intensyvumo evakuacijos marðrute, \ tnereikalingas atspindþio koeficientø naudojimas skaièiavimams ant sienø, grindø ar lubø, \ tnenagrinëtas ðviestuvo efektyvumas baterijø veikimo metu, ypaè ðviestuvø su inverteriais efektyvumas,nesugebëjimas sumontuoti avarinio apðvietimo uþ ðiø avariniø iðëjimø ir specialiose erdvëse, taip pat tinkamo intensyvumo ugnies ir medicininës árangos, \ tðviestuvø su evakuaciniais þenklais pateikimas vietose, kurios nematomos ar uþtemtos tam tikro objekto reklamos ar struktûriniø elementø,pasirinkti prietaisus, kurie neatitinka reikalaujamø tiesø arba kurie nëra naudingi veikiant grieþtomis sàlygomis (pvz., tie, kurie neturi rodymo ákrovimo parametrø ar akumuliatoriaus sprendimø, arba naudoti ðviestuvus su inverteriais, kuriø temperatûra yra þemesnë nei penki laikotarpiai Celsijaus mastu,nesilaikant reikalavimo, kad elektros energijos tiekimo sutrikimas subdiferencijoje galëtø ájungti avariná apðvietimà tokiu bûdu, kad baterija nebûtø visiðkai iðsikrovusi,nenaudoti dinamiðko avarinio ðviesos diodø apðvietimo, kai evakuacija gali rodyti sudëtingesná,nepakankamas dëmesys konkreèiam tikslui ir evakuacijos sàlygoms, numatytoms planuojamoje avarinio apðvietimo koncepcijoje (pvz., daugiapakopës ligoninës evakavimas bus lëtesnis pasirinkimas nei evakuacija ið prekybos centro lygio vieno lygio árenginio.

Nesugebëjimas patobulinti avarinio apðvietimo sistemos iðvaizdos ir pritaikymo prie svarbiø taisykliø, kad apgailëtinas poveikis yra ne tik projekto rangovui, bet visø pirma potencialioms realios grësmës sëkmës aukoms. Galø gale, avarinis ðviesos diodø apðvietimas ið angos padeda palengvinti evakuacijà, todël negalima nuvertinti niuansø, nes jie gali paveikti gelbëjimo operacijos efektyvumà. Speciali evakuacijos marðruto sistema ir dinamiðko evakuacijos apðvietimo stilius leidþia lanksèiai pritaikyti evakuacijos sàlygas prie esamos gaisro padëties evakuacijos potencialui (pvz., Evakuacijos kelio dûmai arba ugnis laiptinëje. Dël pirmiau minëtø sprendimø netiesiogiai pasirinkti evakuacijos ir avarinio apðvietimo sàlygas tam tikro objekto naudojimui.