3 priedo kasos aparatas

„Novitus“ kasos aparatas yra skirtas asmenims, kurie sukelia individualià veiklà, o jø áplaukos virðijo Finansø ministerijos nustatytas vertes.

Dienos metu kiekvienas vartotojo ásigytas gaminys turëtø bûti iðduodamas gavus kvità, kuris pirkëjui yra skundo pagrindas, o asmeniui, vykdanèiam finansinæ veiklà, yra pagrindas pateikti mokesèiø inspekcijai.

Norëdami tai padaryti, bûtina spausdinti kasdienines fiskalines ataskaitas ir mënesines fiskalines mënesines ataskaitas. Fiskalinë ataskaita (arba ta pati kasdien ar kas mënesá yra medþiaga, kuri perkeliama per kasos aparatà, kuris yra þinomas kaip mokesèiø kryptis ir suma laiku (laikas arba visas mënuo, nurodant konkreèius mokesèiø tarifus ir pardavimo neapmokestinamus pardavimus. Tokio apraðymo tikslas - parodyti kasdienines ar mënesines bruto pajamas, nurodant skirtingus PVM tarifus.

https://pri-hair.eu/lt/

Kada spausdinti kasos ataskaitas?

Kaip jau minëta, yra du fiskaliniø ataskaitø bûdai: kasdien ir kas mënesá. Kaip rodo vardai, kasos aparato ataskaitos atsispindi kasdien ir kartà per mënesá apie jo rezultatus.

Atrodo, kad kasdieninë fiskalinë ataskaita iðsprendþia pardavimà dienos galimybëmis iki pabaigos, ty iki 24 val. Taip pat galima jà iðspausdinti vëliau ir prieð pirmà pardavimà kità dienà. Taèiau tai turëtø bûti ta, kad spausdinimas po vidurnakèio turës kità datà. Kasdieninëje fiskalinëje ataskaitoje bus parodyta suma, uþ kurià buvo parduotos tos þinomos dienos medþiagos.

Mokesèiø tarnybos privalumai ir mënesinës fiskalinës ataskaitos. Mënesinës fiskalinës ataskaitos turi bûti pateikiamos prieð mënesá iki vidurnakèio, prieð pirmà sandorá naujoje dienoje, kuri áveda paskutiná mënesá. Mënesio ataskaita - tai tekstas, kurio dydis yra toks, kad visos spausdintos dienos ataskaitos bus spausdinamos. Tokia ataskaita parodo mums sëkmës realaus mënesio sàraðà. Mënesio ataskaita pateikiama tik kartà per mënesá.

Jei dienos ar mënesio ataskaita daroma po vidurnakèio, bet prieð pirmà kartà parduodant praneðimà ataskaitoje bus skirtingas laikas, nieko nerimauti, nes ðiame pasiûlyme nereikia paaiðkinimø.